top of page

Uzkopšanas audits

LPUAA auditors pēc klienta pieprasījuma veic viena vai vairāku klienta objektu uzkopšanas kvalitātes auditu atbilstoši INSTA 800 vai LVS 1051 standartiem. Lai veiktu auditu, klienta uzkopšanas kvalitātes prasībām ir jābūt noteiktām atbilstoši šiem standartiem. Uzkopšanas kvalitātes audita vērtēšanas kritēriji ir uzkopšanas darbu tehniskā specifikācija klienta objektā(os), izmantoto uzkopšanas tehnoloģiju atbilstība ražotāju rekomendācijām, uzkopšanas līdzekļu izmantojums atbilstoši to lietošanas instrukcijām, higiēnas prasību ievērošana uzkopšanas procesā, kvalitātes nodrošināšanai būtisko darba aizsardzības prasību ievērošana.

Kvalitātes auditu veic neatkarīgs (nav klienta, klienta uzkopšanas pakalpojumu sniedzēja vai sniedzēja konkurenta uzkopšanas tirgū darbinieks; nav uzkopšanas tirgus dalībnieka akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais) un kompetents LPUAA auditors. Auditora zināšanas atbilst vismaz INSTA 800 vai LVS 1051 noteiktajam 3. zināšanu līmenim.

bottom of page