top of page

Ētikas kodekss

GODPRĀTĪBA

Biedri savā darbībā izpilda tiesību aktos, nozares profesionālajos dokumentos, un citās saistošajās prasībās noteiktos pienākumus.

Biedri visus strādājošos nodarbina likumīgi un nesadarbojas ar apakšuzņēmējiem, kuri izvairās no darba tiesību aktu izpildes.

Biedri veic visu attiecināmo nodokļu savlaicīgu un pilnīgu nomaksu.

KVALITĀTE

Biedri uzņemas sniegt tikai tādus pakalpojumus, kurus tie var izpildīt kvalitatīvi.

Ja biedrs ir uzņēmies sniegt pakalpojumus, tad tas tiek veikts atbilstošajā apjomā un kvalitātē, par ko ir vienošanās ar pasūtītāju.

Biedri iespējami īsā laikā novērš un rūpējas, lai neatkārtojas konstatētās neatbilstības pakalpojumu kvalitātē vai pakalpojumu apjomā.

Biedri atbalsta, izmanto un popularizē ar LPUAA iesaisti sagatavotos materiālus, tostarp iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas ieteikumus, nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu.

CIEŅA

Biedri savās rīcībās un publiskajos izteikumos pauž lojalitāti LPUAA un atbalsta tās mērķus, uzdevumus un iniciatīvas.

Biedri respektē cits citu rīcībās un publiskajos izteikumos un neveic darbības, kas varētu nepamatoti kaitēt to reputācijai.

Biedri, savstarpēji konkurējot un iegūstot pasūtījumus, ievēro tiesību aktu prasības.

Biedri apņemas savstarpējos ētiska rakstura jautājumus sākotnēji risināt koleģiāli, ievērojot tiesību aktu prasības.

KODEKSA IZPILDES NODROŠINĀŠANA

Kodekss ir saistošs LPUAA biedriem.

 

Par kodeksa pārkāpumu rakstiski LPUAA valdei ir tiesīga paziņot jebkura ieinteresētā puse.

 

LPUAA valde tuvākajā valdes sēdē izskata iesniegumu, uzaicinot iesniedzēju un iespējamo kodeksa pārkāpēju, kuru ierašanās nav obligāta. Valde var pieņemt lēmumu par iesnieguma noraidīšanu, tālāku izvērtēšanu, brīdinājuma izteikšanu vai biedra izslēgšanu no LPUAA.

bottom of page